QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT HÀNH CHÍNH MỘT CỬA ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

                                                                                                              QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định thực hiện cơ chế  một cửa

cho học sinh, sinh viên, hệ chính quy Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHCN VIỆT - HUNG

 

Căn cứ Quyết định số 6764/QĐ-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Công tác chính trị và Quản lý học sinh, sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện cơ chế một cửa cho học sinh, sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung.

 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Trưởng Phòng Công tác chính trị và Quản lý học sinh sinh viên, Trưởng các đơn vị trong trường và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

- Như Điều 3;

- Các lớp HS,SV;

- Website trường;                             

- Lưu VT, CTCT - HSSV.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây

HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ký) 

 

Nguyễn Đức Trí

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 119
Hôm nay: 2809
Hôm qua: 4802
Tổng cộng: 10757759