QĐ thực hiện Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường ĐHCN Việt-Hung

BỘ CÔNG THƢƠNG

TRƯỜNG ĐHCN VIỆT - HUNG

SỐ: 111/QĐ-ĐHVH

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định thực hiện
Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 

HIỆU TRƯỞNG 
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG
 
Căn cứ Quyết định số 6764/QĐ-BCT ngày 24/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung;
Căn cứ Quy chếĐào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học ,cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
            Căn cứ biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo ngày 25 tháng 12 năm 2013;
            Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo,
 
  QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.Ban hành “Quy định thực hiện Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”, áp dụng tại trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung kể từ năm học 2014 - 2015 (có quy định kèm theo).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 115/QĐ-ĐHVH ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung.

Điều 3. Các Ông/Bà trưởng các đơn vị liên quan, giảng viên và sinh viên căn cứ quyết định thi hành./.
 

 Nơi nhận:

- Hiệutrưởng, các P.Hiệu trưởng (để b/c);
­- Như Điều 3;
- Lưu VT, ĐT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Mẽ

 Tải nội dung tại đây

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 118
Hôm nay: 2929
Hôm qua: 4802
Tổng cộng: 10757879