Kênh kết nối

V/V XỬ LÝ ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC CHO SINH VIÊN
Ngày đăng: 20-01-2016

 Phòng QLĐT đã xử lý đơn xin chuyển ngành, chuyên ngành và địa điểm học cho sinh viên có đơn trên hệ thống phần mềm như sau:

- Đối với các sinh viên có kết quả học tập học kỳ 1 năm 2015-2016 đạt từ điểm D trở lên: đã được chuyển trên hệ thống 

- Đối với các sinh viên phải thi lại học phần: đã đăng ký học phần và phòng QLĐT sẽ thực hiện chuyển sau khi sinh viên thi lại

Sinh viên kiểm tra lại thông tin và theo dõi lịch học để đi học đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định

THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP
Ngày đăng: 18-01-2016

Đối tượng: Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo nhưng chưa xét tốt nghiệp

Sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp về khoa và phòng quản lý đào tạo

Thời hạn nhận đơn: Từ ngày 18/01/2016 đến 21/01/2016

Lưu ý: Không chấp nhận các trường hợp gửi đơn sau thời gian trên

V/v ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016
Ngày đăng: 18-01-2016

Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm 2015-2016 và tình hình thực tế đăng ký học phần của sinh viên.

Phòng QLĐT đã xử lý các vướng mắc để sinh viên có thể chủ động đăng ký học phần trên trang web.

Sinh viên các khóa, hệ đào tạo rà soát lại các học phần đã đăng ký để đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu là 14 tín chỉ theo quy chế.

Đối với các sinh viên chưa đăng ký được học phần hoặc chưa đăng ký đủ khối lượng kiến thức tối thiểu tiếp tục đăng ký trên trang daotao.viu.edu.vn từ ngày 18/01/2016 đến ngày 20/01/2016

Lưu ý: Phòng QLĐT không tiếp nhận và xử lý các trường hợp thắc mắc sau thời gian trên.

 

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA 38 ĐẠI HỌC HỆ 1.5 NĂM
Ngày đăng: 18-01-2016

Căn cứ tiến độ đào tạo và kế hoạch xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa 38 Đại học hệ 1.5 năm 

Toàn bộ sinh viên khóa 38 Đại học hệ 1.5 năm thực hiện rà soát, kiểm tra lại toàn bộ điểm số, công nợ trong quá trình học tập

Gửi thắc mắc về khoa và phòng Quản lý đào tạo (nếu có) từ ngày 18/01/2016 đến ngày 21/01/2016

Lưu ý: không giải quyết các trường hợp gửi sau thời gian trên

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI PHỤ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016
Ngày đăng: 12-01-2016

 Đối tượng dự thi:

- Học sinh, sinh viên vắng thi có lý do ở kỳ thi chính, nếu được Trưởng khoa cho phép được dự thi ở kỳ thi phụ ngay sau đó;

- Học sinh, sinh viên có học phần bị điểm F (<5.0 đối với niên chế) ở học kỳ 1 năm 2015-2016.

Các địa chỉ website chính thức của Trường ĐHCN Việt - Hung
Ngày đăng: 27-01-2013

Trường ĐHCN Việt - Hung Tra cứu điểm thi Đại học Dành cho sinh viên Giảng viên Hành chính điện tử

 

Xem thêm

Thông báo

V/v ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016
Ngày đăng: 18-01-2016

Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm 2015-2016 và tình hình thực tế đăng ký học phần của sinh viên.

Phòng QLĐT đã xử lý các vướng mắc để sinh viên có thể chủ động đăng ký học phần trên trang web.

Sinh viên các khóa, hệ đào tạo rà soát lại các học phần đã đăng ký để đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu là 14 tín chỉ theo quy chế.

Đối với các sinh viên chưa đăng ký được học phần hoặc chưa đăng ký đủ khối lượng kiến thức tối thiểu tiếp tục đăng ký trên trang daotao.viu.edu.vn từ ngày 18/01/2016 đến ngày 20/01/2016

Lưu ý: Phòng QLĐT không tiếp nhận và xử lý các trường hợp thắc mắc sau thời gian trên.

 

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA 38 ĐẠI HỌC HỆ 1.5 NĂM
Ngày đăng: 18-01-2016

Căn cứ tiến độ đào tạo và kế hoạch xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa 38 Đại học hệ 1.5 năm 

Toàn bộ sinh viên khóa 38 Đại học hệ 1.5 năm thực hiện rà soát, kiểm tra lại toàn bộ điểm số, công nợ trong quá trình học tập

Gửi thắc mắc về khoa và phòng Quản lý đào tạo (nếu có) từ ngày 18/01/2016 đến ngày 21/01/2016

Lưu ý: không giải quyết các trường hợp gửi sau thời gian trên

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI PHỤ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016
Ngày đăng: 12-01-2016

 Đối tượng dự thi:

- Học sinh, sinh viên vắng thi có lý do ở kỳ thi chính, nếu được Trưởng khoa cho phép được dự thi ở kỳ thi phụ ngay sau đó;

- Học sinh, sinh viên có học phần bị điểm F (<5.0 đối với niên chế) ở học kỳ 1 năm 2015-2016.

Xem thêm

Tin tức

V/V XỬ LÝ ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC CHO SINH VIÊN
Ngày đăng: 20-01-2016

 Phòng QLĐT đã xử lý đơn xin chuyển ngành, chuyên ngành và địa điểm học cho sinh viên có đơn trên hệ thống phần mềm như sau:

- Đối với các sinh viên có kết quả học tập học kỳ 1 năm 2015-2016 đạt từ điểm D trở lên: đã được chuyển trên hệ thống 

- Đối với các sinh viên phải thi lại học phần: đã đăng ký học phần và phòng QLĐT sẽ thực hiện chuyển sau khi sinh viên thi lại

Sinh viên kiểm tra lại thông tin và theo dõi lịch học để đi học đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định

THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP
Ngày đăng: 18-01-2016

Đối tượng: Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo nhưng chưa xét tốt nghiệp

Sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp về khoa và phòng quản lý đào tạo

Thời hạn nhận đơn: Từ ngày 18/01/2016 đến 21/01/2016

Lưu ý: Không chấp nhận các trường hợp gửi đơn sau thời gian trên

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI PHỤ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016
Ngày đăng: 12-01-2016

 Đối tượng dự thi:

- Học sinh, sinh viên vắng thi có lý do ở kỳ thi chính, nếu được Trưởng khoa cho phép được dự thi ở kỳ thi phụ ngay sau đó;

- Học sinh, sinh viên có học phần bị điểm F (<5.0 đối với niên chế) ở học kỳ 1 năm 2015-2016.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM 2015-2016
Ngày đăng: 26-11-2015

Sinh viên theo dõi các lớp học phần mở học kỳ 2 (theo danh sách đính kèm) và thực hiện đăng ký đúng thời gian, đúng quy định trên cơ sở định hướng của CVHT

DANH SÁCH HSSV THUỘC DIỆN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM 2014, 2015
Ngày đăng: 19-11-2015

                                     Nhà trường đã phát tiền cho HSSV thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập năm 2014, 2015

      Yêu cầu: Bước 1: Đến phòng Quản lý HSSV làm đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập và lấy phiếu xác nhận để phòng TC-KT cấp phát tiền  

                      Bước 2:  Sau khi làm xong thủ tục của bước 1 thì đến nhận tiền tại phòng TC - KT và phải xuất trình thẻ Sinh viên hoặc CMTND 

                                                   (XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY)

THÔNG BÁO KHÁM SỨC KHỎE SINH VIÊN
Ngày đăng: 17-11-2015

 Đối tượng: Sinh viên Khóa 39 nhập học đợt 2 (tháng 8/2015)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
Ngày đăng: 12-10-2015

Học sinh, sinh viên phải hoàn thành việc đăng ký học phần học kỳ 1 - năm học (2015 - 2016) trước ngày 30/10/2015. Phòng Tài chính - Kế toán sẽ căn cứ vào số tín chỉ HSSV đăng ký đến ngày 30/10/2015 để xác định số tiền được miễn, giảm. Sau ngày 30/10/2015 học sinh, sinh viên đăng ký thêm học phần thì học phần đó sẽ không được tính vào số tiền miễn, giảm học phí. 

Xem thêm

Thời khóa biểu - Đăng ký học phần

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 (2014-2015)
Ngày đăng: 24-12-2014

 Phòng Đào tạo thông báo thời gian đăng ký học phần học kỳ 2 năm 2014-2015:

Đăng ký bình thường: Thời gian từ ngày 29/12/2014 đến ngày 04/01/2015

Đăng ký muộn: Thời gian từ ngày 12/01/2015 đến ngày 15/01/2015

 

Danh sách lớp học phần và TKB học kỳ 3(2-13-2014)(cập nhật đến ngày 22/07/2014)
Ngày đăng: 22-07-2014

Danh sách các lớp mở, thời khóa biểu

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 30
Hôm nay: 625
Hôm qua: 696
Tổng cộng: 3894480